Vem och vad är Gud?

Traditionelt brukar man använda denna figur för att

Traditionelt brukar man använda denna figur för att "förklara" Guds treenighet.

När vi hör eller läser om Gud ställs vi inför livets största mysterium och gåta. Vem och vad är Gud? Finns han? Och hur kan man veta att han finns? Här nedan tar jag upp några gudsbevis, men först lite allmänt om Gud.

Min reflektion här utgår ifrån den judekristna uppenbarelsen, dvs. från Bibeln, eftersom det är min övertygelse att den ger den enda sanna bilden av Gud. På annat håll har jag tagit upp Bibeln och varför vi kan lita på den.

Enligt Bibeln är Gud en person. Detta personskap kommer bäst fram i hans relation till allting annat - och framför allt i relation till människan (jag-du-relation). Gud är evig, utan början och utan slut (läs t.ex. Jesaja 42:28). Guds namn JHWH (uttalas troligen "Jahve"), "jag är" tyder på detta. Filosofiskt brukar man tala om Gud som det eviga varat. Gud är Skaparen och uppräthållaren av allting. Gud är allsmäktig, allvetande och allestäders närvarande. Gud är Ande. Han har ingen (materiell) kropp. Han är livet och livets källa. Han är historiens Herre.

Man kan inte läsa igenom sin Bibel utan att upptäcka allt detta om Gud. Men Gud är framför allt kärlekens Gud. Aposteln Johannes säger att "Gud är kärleken" (Första Johannesbrevet 4:8). En central egenskap som bara Gud har är att han är odödlig. Aposteln Paulus skriver i Första Timotheosbrevet (6:15-16) att Gud är "konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten, amen." Bara Gud är odödlig. Allt annat (människan medräknad) är ställt under död och förgängelse.

Treenigheten

Inom den kristna kyrkan har man försökt förstå och beskriva Gud som Fadern, Sonen och Anden, dvs. Guds treenighet. Vi ska dock har klart för oss att ordet "treenig" inte finns i Bibeln. Uttryckets frånvaro behöver dock inte betyda att inte idén om Guds treenighet skulle finnas där. Och vi ska också vara väl medvetna om att vi inte till fullo kan beskriva Gud med hjälp av bilder eller språk eller symboler. Traditionellt använder man en triangel (se bilden ovan) för att åskådliggöra treenighetstanken. Gud är en men i tre personer: Fadern, Sonen och Anden. Den israelsla trosbekännelsen i Femte Moseboken (6:4) lyder: "Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en." (Jesus i Markusevangeliet 12:29 citerar dessa ord, någonting som får oss att förstå att Jesus accepterade denna Guds "enhet".)

Fadern

Att Fadern är Gud är okomplicerat. Jesus talade om Gud (JHWH) som sin Fader (se t.ex. Lukasevangeliet 10:22. I Johannesevangeliet har Jesus använt detta uttryck om Gud fler gånger. När ordet Fadern används om Gud syftar det ofta på Guds relation till människan. Jesus undervisning om bön är det bästa exemplet på denna relation: "Vår fader..." (Matteusevangeliet 6:9).

Sonen

Är Jesus Gud? Frågan om Jesus gudomlighet är oomtvistad. Johannesevangeliet börjar på följande sätt: "I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud." Paulus tycks med "Gud" i Romarbrevet (9:6) syfta på Jesus: "...han (Jesus) som är över allting, gud, välsignad i evighet, amen." Textsammanhanget talar hela tiden om Jesus.

Också i Hebreerbrevet (1:8) kallas Jesus Gud. Författaren citerar en Psaltartext som en profetia om Jesus. Han skriver om Jesus, "...om Sonen däremot: Din tron, o Gud, består i evigheters evighet, och rättens spira är din kungaspira." I början av kapitlet (verserna 1-3) har författaren redan behandlat Jesus person i relation till Gud.

  • Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom. ch han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden.

Ordet "avbild" har översatts från charakter. Ordet betyder "märke", "avbild", "stämpel", "prägel" och härleds från ordet charasso, "skära". Charasso var ett verktyg man använde för att ingravera t.ex. stämpel. När Hebreerbrevets författare använder ordet "avbild" om Jesus menar han att Jesus är en exakt "stämpel" eller "kopia" av Guds väsen. Ordet "väsen" har här översatts från hypostasis, "grundval", "basis", "väsen". Jesus är "utstrålningen" av Gud. Han är en kopia av Guds väsen.

I Johannesevangeliet tillämpar Jesus det heliga gudsnamnet på sig själv vid flera tillfällen. I kapitel 8 vers 58 läser vi: "Han svarade: 'Sannerligen, jag (Jesus) säger er: jag är och jag var innan Abraham blev till.'" Många översättningar är kanske lite tydligare än Bibel 2000. English Standard Version är ett typiskt exempel: "Truly, truly, I say to you, before Abraham was, aI am." Svenska Folkbibeln har översatt på motsvarande sätt: "Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till." När Jesus använde orden ego eimi, ville judarna stena honom, just därför att han gjorde sig själv ett med Gud.

Men hur ska vi förstå Jesus ord t.ex. i Johannesevangeliet (14:28) där Jesus uttryckligen säger att "Fadern är större än jag". Grundspråkets adjektiv meizoon (fråm megas, "stor", "större", "mäktig", "stark") säger ingenting. Texten måste förstås i sitt sammanhang. Vi vet att Johannes tidigare hade skrivit hur "Ordet blev människa". Jesus säger dessa ord som människa. Förståelsen av denna text kan ytterligare belysas av Paulus ord i Filipperbrevet (2:6-7). Han skriver om Jesus som "ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa...".

Ordet "gestalt" har översatts från morfe som betyder "form", eller som här "gestalt". Jesus hade före sitt människoblivande Guds "form" eller "gestalt". Ordet "jämlikhet", som Paulus använder förklarar vidare Jesus väsen före hans människoblivande. Ordet har översatts från isas som betyder "lik" (jfr. Matteusevangeliet 20:12). M.a.o. var Jesus lik Gud innan han blev människa.

En ytterligare text behöver tas upp här. I Första Korinthierbrevet (15:28) skriver aposteln Paulus att "när allt har lagts under honom (Gud) skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt."

En nogrann läsning av denna text visar att Paulus talar ingenting om Jesus väsens egenskaper, bara att Jesus frivilligt underordnar sig Gud (jfr diskussionen om Jesus människoblivande).

Diskussionen ovan visar att det finns inga tveksamheter i Bibeln om Jesus gudomliga natur.

Anden

Men hur är det med den heliga Anden? Är också Anden Gud? Ingenstans i Bibeln sägs det uttryckligen att Anden är Gud. Det som vi vet är att den heliga Anden är Guds Ande. Och när vi vet vad Gud är (se diskussionen om Gud ovan), vet vi också vad Anden är. Vi vet också att Bibeln (Jesus i Johannesevangeliet 4:24) uttryckligen säger att Gud är Ande. "Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." Det som Gud är, Anden är. På flera ställen i Bibeln beskrivs Anden som en person som talar, läs t.ex. Apostlagäningarna 5:3; 7:51; 8:29; 10:19; 13:2; 13:4; Första Korinthierbrevet 2:1. Anden talade med samma auktoritet som Gud och Jesus. 

Vi kan sammanfatta den bibliska undervisningen om Gud att han är en enhet av Fadern, Sonen och Anden. Vi kan inte tala om Gud om vi inte samtidigt talar om Ordet och Anden. Vi kan inte tänka oss Gud utan Ord och utan Ande.

Trots den klara bibliska uppenbarelsen om Guds väsen förblir Gud ett mysterium för oss. Paulus skriver om ett uppenbarat "mysterium" i Första Timotheosbrevet 3:16 (den grekiska texten har ordet mysterio).

Dela den här sidan