Veckans ursprung

Vi tar veckan som en tidsenhet, lika

Vi tar veckan som en tidsenhet, lika "naturlig" som en månad eller ett år. Så är det dock inte. Veckan är en tidsenhet oberoende av himlakropparnas relation till jorden.

Vi är alla bekanta med olika tidsuttryck som "dag", "månad" och "år". Alla dessa tidsenheter är på ett eller annat sätt relaterade till himlakropparnas rörelser i förhållande till jorden. Ett år är den tid som det tar för jorden att vandra runt solen. En månad är den tid månen vandrar kring jorden. En dag (ett dygn) är den tid det tar för jorden att snurra ett varv. Men hur är det med då med veckan? Den är en tidsehet som är helt oberoende av himlakropparnas rörelser. Veckan består av sju dagar (dygn). Varifrån har vi fått veckan?

I en bok (kanske den enda av sitt slag) har Eviatar Zerubavel försökt lösa den gåtan, men resultatet är magert. Några insikter har han dock. Han skriver t.ex.: "Veckan är den enda rytmiskt återkommande mänsklig aktivitet som helt avviker från naturen och vilar endast på matematisk regelbundenhet." The Seventh Day Circle. The History and Meaning of the Week, The University of Chicago Press, 1985, s. 4.

Under historiens gång har olika kulturer haft olika längder för vecken men "alla... omfattar ett och samma fenomen, nämligen en regelmässigt återkåmmande tidscykel som är längre än dag och kortare än månad" (samma källa, s. 44).

Alltså: varför en tidsenhet som heter en vecka? Svaret är givet. Gud skapade i begynnelsen universum och allt annat på en vecka. Skapelseveckan slutar på den sjunde dagen. (Läs Första Moseboken 2:3). Senare införlivades den sjunde dagen (sabbaten på hebreiska) i de tio budorden på följande sätt:

  • Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor,  men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag.

Andra Moseboken 20:8-11 

Veckans ursprung kan vi m.a.o. härleda till skapelsen. Sjudagars veckan med återkommande sabbatsdag är ett omistligt tecken på att universum har skapats av Gud. Enligt Abrahan Millgram är

  • sju dagars vecka så allmänt accepterad, och sabbaten som en kommade veckovila så djupt rotad som institution att knappast någon ifrågasätter dess ursprung. Det är vanligt att anta att sjudagarsveckan, med en vilodag, är en del av skapelsschemat, och i likhet med naturlagar har den alltid funnits och kommer att finnas för all framtid. (Som citerat av Zerubavel, 1985, s. 139-140)

Aila har också skrivit några intressanta tankar kring veckan och några försök att ändra på den.

Mer om veckan

Veckan måste ha ett gudomligt ursprung. Människan har försökt ändra på veckocykeln men misslyckats som dokumentet bredvid visar.

Dela den här sidan