Den bibliska syndafloden

Noas ark. Arken var i form av en rekttangular

Noas ark. Arken var i form av en rekttangular "låda". Den var 150 m lång, 25 m bred och 15 meter hög, i tre våningar. För en ingående beskrivning av arken, se John Woodmorappe, Noah's Ark, ICR, 1996

Människan har under historiens gång funderat över den fysiska naturen hon lever mitt i. Hur kom det sig att ca 70% av jordens yta består av sedimentära bergarter och som ofta innehåller stora mängder av fossil (förstenade rester av utdöda djur och växter)? I dag är geologerna överens om att dessa fossilbärande berg till stor del har bildats under vattenpåverkan.

I samband med utvecklingsläran diskuterade vi geologi och fossil. Här vill jag ge en kort beskrivning av flodkatastrofen i Bibeln och vilka efterverkningar den måste ha haft på jorden. Syndaflodsberättelsen finner vi i Första Moseboken i kapitlen 6 - 8. Orsaken till varför Gud lät flodkatastrofen drabba jorden var människans ondska (från kapitel 6:6 till kapitel 8). Noa får en befallning att bygga en ark där han skulle rädda alla landlevande djur parvis (vers 13-21). När arken är färdig tar han alla djur och sin familj in i arken. Efter sju ytterligare dagar kommer floden. Det mesta av vattnet kommer underifrån (från underjordiska källor, vers 11) men det regnar också under 40 dagar. Under 150 dagar stiger vattnet tills det täcker det högsta berg med "femton alnar" (ca 7 meter, kapitel 7:20). Efter 150 dagar börjar vattnet sjunka undan. Efter en tid stannar arken på Ararats berg (8:4). Till slut har vattnet sjunkit, och Noa, hans familj och alla djur lämnar arken.

En världsomspännande flodkatastrof måste ha burit med sig kolossala verkningar på jorden. När underjordiska källor byter fram kastas stora mängder av stenar och jord upp i luften. En del av dem hamnar utanför jorden och blir asteroider och kometer.[1] Samtidigt sker stora vulkanutbrott. Kolossala mängder lava väller fram och täcker stora landområden. När vatten väller fram uppstår väldiga tsunamis som väller över torra landområden. Landområdena före floden var mycket lägre än moderna kontinenter. Detta gjorde att tsunamis kunde skölja över stora landområden. Väldiga jord- och sandmassor kommer i rörelse och begraver djur och växter. De djur som lever i havsbotten begravs först. Sedan kommer fiskar och andra vattenlevande organismer. Där efter organismer som lever i strandnära miljöer och till slut organismer som lever på land. Det är ungefär i denna ordning som paleontologerna finner fossil idag.

Före floden utgjorde jordens torra landmassa troligen en enda kontinent. Under floden börjar denna kontinent spricka och landmassorna börjar röra sig med en allt ökande hastighet, och de nuvarande kontinenterna börjar få sin form. Sediment som tsunamivågor hade skapat var fortfarande mjuka och töjbara, vilket gjorde att de kunde böja sig. Efter en tid kolliderade de med varandra med konsekvensen att stora veckade bergmassiv bildades.

Kan flodkatastrofen förklara det som vi idag finner i naturen? Vi kan säga att den är den enda rimliga förklaringen till jordens geologi. Ca 70% av landmassorna består av sedimentära bergarter. Många sedimentavlagringar är flera kilometer tjocka. Det mesta av fossil utgörs av havslevande organismer av vilka man finner många uppe på höga berg, t.ex. på toppen av Himalayaberget. Högre landdjur hittar man sällan som fossil. Detta kan förklaras med det enkla faktum att landdjuren försökte fly undan de stigande vattenmassorna tills vattnet nådde också dem. Man har också hittat många spår av djur som har sprungit uppåt för att undkomma stigande vattenmassor.[2]

Ett intressant fossilfynd är upprättstående trädstammar som skär genom många avlagringar. Detta tyder på att träden begravdes snabbt, annars skulle de ha hunnit ruttna bort. Man har också funnit röda blodkroppar i fossila dinosaurier och även andra djur, samt välbevarade mjuka kroppsdelar.[3] Alla dessa detaljer tyder på att djuren begravdes snabbt. Att mjuka kroppsorgan finns kvar är ett tydligt tecken på att djuren blivit begravda alldeles nyligen, dvs. inte för miljoner år sedan.

Syndafloden följdes av en istid. Eftersom stora mängder het lava vällde fram under floden blev vattenmassorna varma. En del forskning tyder på att havsvattnen tidigare varit ca 20 grader varmare.[4] När floden var över och regnandet upphörde blev det en kraftig avdunstning från de varma haven med en kraftig molnbildning som resultat. Klimatet över de nybildade kontinenterna blev allt kallare medan haven fortfarande var varma. Resultatet blev kraftiga stormar, och stora mängder snö föll ner och stora landisar började bildas. Man har beräknat att istiden nådde sitt maximum ca 500 år efter floden. Så lång tid har man tänkt att det tog för havsvattnen att nå den nivå de har idag.[5] Skapelsemodellen visar åter sin styrka. Den korresponderar mot verkligheten.

[1] Robert M. Hazen i boken The Story of the Earth, Viking, 2012 skriver följande: "Några av meteoriter påminner mycket om sten som man finner på jorden idag. Eucriter är en typisk sten av basalt - stentyp som sväller upp från den middatlantiska ryggen och som täcker oceanbotten" (sida 20). Och på sida 79 skriver Hazen att "kondrit meteoriternas sammansättning liknar mycket det som vi finner på jorden idag." Walt Brown har en längre diskussion om kometer, asteroider och meteoriter och menar att de har sitt ursprung i syndaflodens inledande fas när vattnet från underjordiska källor bröt fram men en ofattbar kraft och hastighet. In the Beginning (8th edition), Center for Scientific Creation, s. 263-313.

[2] Andrew A. Snelling, "Paleontological Issues" , Steven W. Boyd & Andrew A. Snelling (ed), Grappling with the Chronology of the Genesis Flood, Master Books, 2014, s. 156 ff.

[3] Mary H. Schweitzer et. al., "Soft-Tissue Vessels and Cellular Preservation in Tyrannosaurus rex", 25 March 2005 Vol 307 Science; Mary Higby Schweitzer, "Soft Tissue Preservation in Terrestrial Mesozoic Vertebrates", Annu. Rev. Earth Planet. Sci. 2011. 39:187–216. Mary H.Schweitzer,et. al. "Biomolecular Characterization and Protein Sequences of the Campanian Hadrosaur B. canadensis", Science Vol 324 1 MAY 2009. John D. Morris har en lista av dessa fynd i The Global Flood, ICR, 2012, s. 126.

[4] Andrew A. Snelling, Earth's Catastophic Past (vol 2), ICR, 2009, s. 773.

[5] Snelling, Earth's Catastophic Past (vol 2), ICR, 2009, s. 775. Michael Oard i boken An Ice Age Caused by the Genesis Flood, ICR, 1999, ger en grundlig beskrivning av istiden som ett resultat av syndafloden. På svenska kan man läsa Mats Molén, Vårt ursprung (flera upplagor). Boken är dock slut för tillfället.

Dela den här sidan