Här vill jag presentera några gudsbevis som har använts under århundradenas gång. Med gudsbevis menar man ett rationellt och filosofiskt resonemang i syfte att bevisa Guds existens.

Först ett par ord om ordet bevis. Jag använder här ordet bevis i betydelse "något som ger kunskap om sanningen eller riktigheten hos ett påstående." (Nationalencyklopedin, webbuppalaga) Ordet används närmast som synonym för ordet indicier.

Det finns flera bevis, kosmologiska bevis (bevis från första orsak, bevis utgående från entropin, bevis från tingens existens, bevis från tingens föränderlighet); argument utgående från människan (självmedvetenhet, jag medveten om mig själv); moraliska gudsbevis; bevis utgående från människans gudserfarenhet; bevis utgående från biologin (den biologiska informationens ursprung), osv.

Kosmologiska bevis

Första orsak

(1) Alla ting som börjar existera har en orsak

(2) Universum är ett ting

(3) Universum börjar existera

(4) Därför har universum en orsak

(5) Universum (tingen) kan inte vara sin egen orsak

(6) Universums orsak ligger bortom tid, rum och materia

(7) Gud är en ren, tidlös, oföränderlig, icke-materiell Ande bortom universum

(8) Universum har orsakats av Gud

Denna syllogism (slutledning) är giltig. Den som hävdar att argumentationen inte håller måste kunna visa att någon av premisserna inte håller. Ateister brukar hävda att premis nummer (4) inte håller, dvs. att universum har ingen orsak och därför håller inte heller slutsatsen (8). Denna invändning är dock inte giltig eftersom den bygger på en underliggande premiss (tron på) att universum har uppstått av sig självt.

Argument utgående från entropi

Vad entropi är för något, se här.

Enligt ternodynamikens första huvudsats kan materia/energi inte skapas och inte heller förstöras, bara omvandlas till olika former. Den andra huvudsatsen (entropilagen) sägs också vara ett mått på oordning. Lämnad åt sig själv tenderar oordningen att ständigt öka.

Entropiargumentet kan ställas upp bl.a. på följande sätt.

(1) Universum visar hög en organisationsnivå

(2) Universums oordning ökar stadigt

(3) Universums ordningsnivå var tidigare högre

(4) Gud skapade i början ett högt organiserat universum

Denna logiska uppställning uppstår av det vi vet om universum. Universum kan inte skapa sin egen ordning. Entropilagen ger uttryck just för detta. Därför är slutsatsen i uppställningen giltig. Den som hävdar att argumentationen inte håller måste kunna visa att entropiprincipen inte gäller. Detta är dock en omöjlig uppgift när vi av erfarenhet vet att entropiprincipen är en av de mest fastlagda kunskaper vi har om universum.

Entropiargumentet är ett viktigt argument för en teistisk världsbild.

Argument från tingens föränderlighet

Detta argument bygger på följande resonemng: 

  • Den materiella värld vi känner till är en värld i förändring… När någonting hamnar i ett visst tillstånd, exempelvis att vara mogen, kan det tillståndet inte frambringa sig självt. Ty innan det inträder finns det inte, och om någonting inte finns ännu, så kan det inte orsaka något.

Peter Kreeft, Ronald Tacelli, Till den kristna trons försvar, Catholica, 2012, s. 71.

Alla saker som förändras har ett kausalt samband till en tidigare sak som har förändrats. Detta sakernas tillstånd betyder att universum är summan av alla saker i förändring. Ingenting i universums sammansättning är oföränderligt, så långt vi vet, alltså måste källan till universums förändring finnas utanför universum och vara i sig själv oföränderlig! Gud är denna oföränderliga källa till alla förändringar. Detta argument kommer nära argumentet från första orsak och argumentet från entropin. Detta argument tillsammans med de två tidigare talar starkt för Guds existens.

Argument från människan

Människans väsens unika säregenskaper tyder på att hon har skapats av en intelligent, personlig , Skapare. Det finns fem egenskaper som behöver förklaras av alla livsåskådningar när det gäller människan

1. Självmedvetande/medvetande

2. Förmåga till abstrakt språk

3. Förmåga till moralisk reflektion och moraliskt ansvar

4. Sinne för skönhet

5. Förmåga till kärlek

I sina försök att förklara alla dessa unika säregenskaper tycks alla naturalistiska och materialistiska förklaringar komma till korta. T.ex. utgör självmedvetandet en av de grundläggande problem för naturalistiska förklaringsmodeller. Filosofen Thomas Nagel skriver: 

  • Medvetandet är den mest iögonfallande stötestenen för en allomfattande naturalism som uteslutande stöder sig på de fysikaliska vetenskaperna. Medvetandets existens tycks antyda att den fysikaliska beskrivningen av universum, trots dess rikedom och förklaringsstyrka, endast är en del av sanningen, och att den naturliga ordningen är alldeles för stram jämfört med vad den skulle vara om fysik och kemi kunde förklara allt. Om vi tar problemet på allvar och följer dess konsekvenser, hotar den att upplösa hela den naturalistiska världsbilden. Och ändå är det mycket svårt att föreställa sig andra alternativ.

Thomas Nagel, Mind & Cosmos.Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost Certanly False, Oxoford University Press, 2012, s. 35

Och senare i boken: ”Det svåra problemet är att förklara hur den biologiska hjärnan genererar den subjektiva, inre världen av erfarenheter" (s. 176).

Två andra författare skriver: ”Medvetandet är det svåraste av alla problem när det gäller vetenskapen om sinnet (mind). Det finns ingenting som vi erfar mer omedelbart än medvetande, men det finns ingenting som är så svårt att förklara.” (David Chalmers, som citerat av Bruce Rosenblum och Fred Knutter, Quantum Enigma. Physics Encounters Consciousnes, Oxford Universirty Press, 2006, s. 171)

Utgår man från Guds existens faller alla dessa pusselbitar på plats. Människan besitter Guds egenskaper i en "avbilds" form. Som Nagel säger är det svårt att förstå hur den biologiska hjärnen, dvs materia kan generera icke-materiella erfarenheter. Detsamma gäller kärlek, skönhet, språk och moral. Naturen är amoralisk. Dess skönhet kan endast betraktas och beundras av en varelse som så att säga står över den materiella verkligheten och kan skapa bilder och känslor av det man betraktar.

Gud som förklaring för människans unika säregenskaper är den absolut rimligaste och sannolikaste.

Argument från den biologiska informationen

Den nyaste biologin har kunnat visa hur oerhört komplexa levande organismer är. De är fullpackade med information. Frågan är: vad är urkällan till denna information? För det första vet vi att information inte är ett materiellt ting. Information kan överföras i och genom materiella medier, men informationen är och förblir icke-materiell. I levande organismer har man enligt senaste rön funnit fyra olika nivåer av information, och två olika nivåer av ärftlighet. På den första nivån har vi genetisk information (DNA). På den andra nivår epigenetisk information (alltså ovanpå den genetiska nivån). Därutöver förmedlar organismer information genom beteendet och i människans fall också genom språket. (Se här Eva Jablonka and Marion J. Lamb, Evolution i Four Dimensions, MIT Press, 2014) Hur alla dessa "informationsenheter" har uppstått kan rimligast förklaras av en designande Gud som har skapat alla dessa informationsnivåer.

Vår vardagliga erfarenhet säger oss att alla komplexa saker och ting (informationen bakom dem) inte har uppstått av sig själva utan har tänkts ut och konstruerats av människans intelligens. Se bilden ovan.

Den lavinartat ökade kunskapen kring biologisk information utgör ett starkt bevis för Gud som den biologiska informationens urkälla. Här vill jag gärna rekommendera Robert J. Marks II; Michael J. Behe, William A. Dembski, Bruce L. Gordon, John C. Sanford (editors), Biological Information. New Perspectives, World Scientific, 2013; Stephen C. Meyer, Signature in the Cell. DNA and the Evidence for Intelligent Design, HarperOne, 2009; Perry Marshall, Evolution.2, BenBella 2015; Werner Gitt, Without Excuse, Creation Book Publishers 2011.

Rubrik

Det här är en paragraf. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera paragrafen. Det här är rätt ställe att skriva lite mera om dig själv och introducera webbsidan för dina besökare.

Det finns ingen video

Dela den här sidan